-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 2009 

Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej 
data publikacji: 31-12-2008 | 09:03
data ostatniej modyfikacji: 09-03-2010 | 14:49
wytworzył: Kida Tomasz
wprowadził: Kida Tomasz
Uchwała Nr LII/346/2009 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr LII/345/2009 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr LII/344/2009 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
23 grudnia 2009

Uchwała Nr LII/342/2009 w sprawie opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej
23 grudnia 2009

Uchwała Nr LII/341/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/322/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2009 r.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr LII/340/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/321/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2009 r.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr LII/339/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/244/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w
23 grudnia 2009

Uchwała Nr LI/338/2009 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywa
23 grudnia 2009

Uchwała Nr LI/337/2009 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywa
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/336/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/335/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/260/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania publicznego.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/334/2009 w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego gminy p.n. „Poprawa infrastruktury technicznej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna”.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/333/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/312/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/332/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Leżajskiemu na realizację zadań publicznych
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/331/2009 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/330/2009 w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/329/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Szkoły Podstawowej w Sarzynie
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/328/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas nieoznaczony na część działki nr ewid. 2/37, część działki ewid. nr 288/23 i część działki nr ewid. 712/51, przeznaczonych pod działalność handlową, położonych w
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/327/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Nowej Sarzynie.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr L/326/2009 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego niskich cen skupu produktów rolnych.
23 grudnia 2009

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 559857

 

Realizacja: Ideo