-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2018 rok 

Zamówienia publiczne 
data publikacji: 06-07-2018 | 15:22
data ostatniej modyfikacji: 10-08-2018 | 12:05
wytworzył: Dariusz Miazga
     
Przebudowa i rozbudowa placu targowego w Nowej Sarzynie przy ul. Azalii Pontyjskiej w formule „zaprojektuj – wybuduj”
06 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

 

Program funkcjonalno-użytkowy

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Odpowiedź nr 1 na zapytanie Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 26.07.2018 r. do godz. 10:00

 

Informacje z otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 560047

 

Realizacja: Ideo