-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr instytucji kultury 

Rejestry 
data publikacji: 22-05-2013 | 09:22
data ostatniej modyfikacji: 22-05-2013 | 12:10

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) udostępniamy Rejestr instytucji kultury działających na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwrócił się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Rejestr instytucji kultury Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
 

Liczba odwiedzin: 569672

 

Realizacja: Ideo